Primárna myelofibróza

Kostná dreň v sieti

Čo to je?

Primárna myelofibróza je najzriedkavejším a zároveň najrizikovejším ochorením zo skupiny Ph negatívnych myeloproliferatívnych neoplázií. Jej najčastejším prejavom je anémia a zväčšenie sleziny. Pri malom percente pacientov sa môže myelofibróza transformovať na myeloidnú leukémiu (AML). AML je závažná a progresívna rakovina krvi a kostnej drene.

Výskyt:

Myelofibróza je zriedkavá, jej výskyt sa pohybuje medzi 0,2 až 1,5 prípadov na 100 tisíc obyvateľov ročne. Častejšie sa týka ľudí nad 65 rokov. Je to najkomplikovanejšie ochorenie vo svojej kategórii.

Príznaky:

Príznaky ochorenia sa líšia v závislosti od fázy, v ktorej sa pacient nachádza a od rizikových faktorov, ktorými sú napríklad vek či objem bielych či červených krviniek.

V čase diagnózy má klinické príznaky choroby približne 60 až 70 percent pacientov. Pre chorobu sú typické príznaky vyplývajúce z hyperkatabolického syndrómu (úbytok hmotnosti, nočné potenie, pruritus a teploty). Asi 35 pacientov trpí zväčšenou slezinou. Pomerne časté sú trombotické komplikácie.

Časté príznaky:

 • Anémia
 • Úbytok hmotnosti
 • Nočné potenie
 • Pruritus (svrbenie)
 • Teploty
 • Zväčšenie sleziny sprevádzané bolesťou kvôli útlaku okolitých orgánov
 • Trombotické komplikácie
 • Krvácanie
 • Pancytopénia (pokles množstva krviniek v krvi)
 • Hypertenzia (zvýšený krvný tlak)

Diagnostika:

Typickým nálezom sú objektívne príznaky z chudokrvnosti, extrémne zväčšenej sleziny a príznaky vyplývajúce z komplikácií choroby ako sú krvácanie, trombóza, infekty, portálna hypertenzia.

V skorších štádiách ochorenia lekári pozorujú hypercelularitu kostnej drene (zmnoženie buniek), spomínanú anémiu (nedostatok červených krviniek), ale aj leukocytózu (zväčšenie objemu bielych krviniek) a trombocytózu (zväčšenie objemu krvných doštičiek).

V neskorších štádiách sa všetky príznaky prehlbujú. Červených krviniek je čím ďalej tým menej a naopak, bielych krviniek a krvných doštičiek pribúda, dochádza k leukocytóze a trombocytémii.

Liečba:

Alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek (ALO - TKB) je najúčinnejšou formou liečby primárnej myelofibrózy. Ide o druh transplantácie kostnej drene od zdravého darcu (súrodenec ká alebo nepríbuzenská ). Je indikovaná pri známkach progresie ochorenia a u mladých pacientov s negatívnymi prognostickými faktormi.

Interferón alfa - biologicky účinná látka s priaznivým efektom v zmysle spomalenia progresie ochorenia, ústupu fibrózy kostnej drene. Pri liečbe vo včasných fázach ochorenia sa dosahuje okrem redukcie zvýšeného počtu krvných doštičiek, bielych krviniek aj zmenšenie sleziny. Liečba je však zaťažená aj výskytom nežiadúcich účinkov, približne v 20 percentách (chronická únava, bolesti kĺbov, riziko manifestácie depresívneho syndrómu).

JAK1/JAK2 inhibítory – sú nové liečebné postupy s rýchlym a výrazným efektom na redukciu veľkosti sleziny. Liečba JAK1/JAK2 inhibítormi okrem spomínanej redukcie veľkosti sleziny, odstraňuje príznaky ochorenia (nočné potenie, svrbenie, chudnutie, nechutenstvo). Liečbou u pacientov dosahujeme lepšiu kvalitu života a dlhšie prežitie pacienta. Na Slovensku s úspechom používame prípravok ruxolitinib.

Hydroxyurea – používame ju k redukcii zvýšeného počtu krvných došičiek. Behom niekoľkých dní účinne znižuje počet leukocytov a trombocytov, ale zmenšenie sleziny prichádza až po niekoľkých mesiacoch. Je určená pre starších pacientov, ktorí nie sú vhodní kandidáti na transplantáciu kmeňových buniek.

Anagrelid – jeho slektívny efekt na počet krvných doštičiek využívame vo včasných fázach ochorenia , ktoré sa prejavia izolovaným zvýšením počtu Tr. Liek nedokáže spomaliť progresiu ochorenia, je však vhodným kandidátom na kombinovanú liečbu s interferónom.

K liečbe príznakov ochorenia máme k dispozícii:

 • Erytropoetín – podáva sa raz alebo dvakrát týždenne a slúži na zvyšovanie hladiny hemoglobínu
 • Danazol – podáva sa 3 x denne a zvyšuje funkciu kostnej drene a hladinu hemoglobínu
 • Glukokortikoidy – používajú sa pri hem olytickej anémii, niektoré môžu mať efekt aj u pacientov s anémiou bez hemolýzy
 • Imunomodulačné látky – IMIDs – predovšetkým talidomid a lenalidomid môžu v nízkych dávkach pomáhať k zlepšeniu krvného obrazu

Splenektómia – k chirurgickému odstráneniu sleziny pristupujeme len v ojedinelých prípadoch, nakoľko výkon je zaťažený zvýšeným výskytom komplikácií.

Ožarovanie sleziny – ožarovanie extrémne zväčšenej sleziny je rezervované len pre pacientov vo vysokom veku, pri nevhodnosti iných postupov.


späť na úvod
2014 © Myeloproliferatívna spoločnosť Slovenska